Yesh!
Jedziemy w teren
 • Rodzaje badań terenowych
  makroskopowe, badania, laboratorium, wykopy badawcze, otwory badawcze, wiercenia, sondy, obciążenie, płyta sztywna, VSS, świder talerzowy, badania terenowe, presjometr Menarda, dylatometr, ekologiczne, wodoprzepuszczalność, przyrządy kieszonkowe, specjalne, geofizyczne
 • Wykopy badawcze
  Wykopy badawcze, przebieg warstw, próbne obciążenie, wykop, NNS, próbka, nienaruszona struktura, penetrometr, ścinarka obrotowa, odkrywka fundamentowa, sprzęt, szybik, deskowanie, łopata, poziom posadowienia
 • Odwierty Geotechniczne
  • Sprzęt
   Odwiert, sprzęt, żerdź, świder, klucz pokrętny, świder łyżkowy, świder talerzowy, świder rurowy, szapa, rączka, sprzęt do wierceń, zestaw wiertniczy, oczko, drąg
  • Jak to się robi?
   próbka, sprzęt, przebieg odwiertu, otwory geotechniczne, odwierty
  • Ile otworów?
   liczba otworów, głębokość otworów, otwór badawczy, ilość, odwiert, rozmieszczenie otworów
  • Dno podłoża
   podłoże budowlane, dno podłoża, głębokość wiercenia, naprężenie dodatkowe, naprężenie pierwotne, poziom posadowienia

 • Sondowania
  • Rodzaje sond
   sondowanie, sonda, sonda dynamiczna, sonda wbijana, sonda stożkowa, sonda lekka, sonda ciężka, sonda cylindryczna, sonda statyczna, sonda wciskana, sonda wkręcana, sonda obrotowa, próbka NW, CPT, CPTU, ST, VT, SD50, S.C., SL, SD30, SPT
  • Sonda dynamiczna
   sonda dynamiczna, sonda wbijana, sonda ręczna, sonda lekka, sonda ciężka, żerdź, młot, kowadło, stan gruntów niespoistych, stopień zagęszczenia, końcówka stożkowa, SL, SD30, SD50, S.C., SPT, N10, stan gruntów niespoistych
  • Sonda statyczna
   CPT, CPTU, sonda statyczna, sonda wciskana, opór, ID, stopień zagęszczenia, IL, stopień plastyczności, wytrzymałość na ścinanie, moduł odkształcenia
  • Płyta sztywna
   VSS, płyta sztywna, obciążanie podłoża, kontrola nasypu, osiadania, obciążenie pierwotne, obciążenie wtórne, moduł odkształcenia

 • Przyrządy kieszonkowe
  • Penetrometr
   penetrometr tłoczkowy, PP, IL, stopień plastyczności, Cu, spójność, opór gruntu, grunt miękki, grunt twardy, aparat kieszonkowy
  • Ścinarka obrotowa
   ścinarka obrotowa, wytrzymałość na ścinanie, IL, stopień plastyczności, TV, SO, aparat kieszonkowy

 • Badania Geofizyczne
  • Rodzaje badań specjalnych
   badania specjalne, badania geofizyczne, badania magnetyczne, badania geotermiczne, badania radioizotopowe, badania geoelektryczne, badania elektrooporowe, badania akustyczne, badania sejsmiczne, badania grawimetryczne, badania podstawowe
  • Badania elektrooporowe
   badania geofizyczne, badania elektrooporowe, miernik geoelektryczny, elektrody, sondowanie, układ warstw, rodzaj gruntu
  • Badania radioizotopowe
   badania radioizotopowe, promieniowanie, gęstość gruntu, wilgotność gruntu, żelazko, GP, WP, GO, WO
  • Badania sejsmiczne
   badania sejsmiczne, badania akustyczne, geofon, hodograf, metoda refrakcyjna, budowa podłoża, rodzaj gruntu, gęstość gruntu, moduł ściśliwości, współczynnik Poissona

 • Rodzaje próbek
  NU, NW, NNS, uziarnienie naturalne, wilgotność naturalna, nienaruszona struktura, próbka, ziarnienie, struktura
W jakim stanie jest grunt
 • Stopień zagęszczenia
  • Klocki
   stopień zagęszczenia, objętość gruntu, objętość maksymalna, objętość minimalna, stan gruntów niespoistych
  • Stany gruntów
   stany gruntów niespoistych, luźny, zagęszczony, średniozagęszczony, bardzo zagęszczony
  • Sonda dynamiczna
   sonda dynamiczna, sonda wbijana, sonda ręczna, sonda lekka, sonda ciężka, żerdź, młot, kowadło, stan gruntów niespoistych, stopień zagęszczenia, końcówka stożkowa, SL, SD30, SD50, S.C., SPT, N10, stan gruntów niespoistych
  • Oznaczanie Id
   oznaczenie Id, oznaczenie stopnia zagęszczenia, lejek, cylinder, ro de
  • Operat
   operat, stopień zagęszczenia

 • Wskaźnik zagęszczenia
  • Spoko wskaźnik
   wskaźnik zagęszczenia, aparat Proctora, gęstość objętościowa szkieletu, wilgotność optymalna, nasyp, zagęszczanie nasypu
  • Aparat Proctora
   aparat Proctora, Proctor, zagęszczenie gruntów niespoistych, cylinder, młot
  • Instrukcja
   cylinder, instrukcja, nadstawka, aparat Proctora, warstwy
  • Przebieg badania
   przebieg badania, wykres, wilgotność optymalna, aparat Proctora
  • Piguła
   wskaźnik zagęszczenia, gęstość objętościowa szkieletu, wilgotność optymalna, nasyp, zagęszczanie nasypu, Proctor, zagęszczenie gruntów niespoistych, cylinder, młot, instrukcja, nadstawka, warstwy, przebieg badania, wykres, aparat Proctora
  • Papierowniczka
   papierowniczka

 • Granice konsystencji
  (Atterberga)
  • Wstęp
   granice konsystencji, wskaźnik plastyczności, wskaźnik płynności, stany gruntów niespoistych, grunty spoiste, granica plastyczności, konsystencja, konsystencja zwarta, konsystencja plastyczna, konsystencja płynna, wilgotność naturalna, stopień plastyczności, stan zwarty, stan miękkoplastyczny, stan plastyczny
  • Makroskopowo
   makroskopia, konsystencja, stan
  • Wilgotność gruntów spoistych
   wilgotność gruntów spoistych
  • Trzy wilgotnosci
   konsystencja, aktywność gruntu, stopień konsystencji, stopień plastyczności, stan gruntu, wilgotność krytyczna, spoistość, wskaźnik plastyczności, Skempton, granica plastyczności, granica płynności, Casagrande
  • Trzy wilgotnosci
   aparat Casagrande’go, Casagrande, granice konsystencji, bruzda, stan gruntów spoistych, wilgotność, granica plastyczności, granica płynności
  • Granica płynności
   granica płynności, penetrometr stożkowy, aparat Wasiliewa, aparat Casagrande’go
  • Operat
   operat, granice konsystencji
  • Streszczenie
   wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności, stopień plastyczności, wskaźnik plastyczności, granice konsystencji, granice Atterberga

 • Pęcznienie i skurcz
  • Wprowadzenie
   wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności, wilgotność pęcznienia, wilgotność skurczalności, stan zwarty, stan półzwarty, stan płynny, objętość, skurcz, pęcznienie, wilgotność
  • Huśtawka
   wilgotność, skurcz, pęcznienie, parametry geotechniczne, stopień plastyczności, objętość, wskaźnik plastyczności, granica płynności, wilgotność pęcznienia, granica plastyczności, wilgotność skurczalności, gęstość, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
  • Badanie skurczu
   skurcz, skurczalność, granica skurczalności, wilgotność skurczalności, pierścień tnący, grunty spoiste, zmniejszenie objętości skurcz pionowy, skurcz objętościowy, grunty ekspansywne
  • Badanie pęcznienia
   pęcznienie, wilgotność pęcznienia, pierścień tnący, wilgotność, wilgotność pęcznienia, wskaźnik pęcznienia
  • Operat do skurczu
   operat, skurcz
  • Operat do pęcznienia
   operat, pęcznienie

Co to za grunt
 • Badania Makroskopowe
  • Pięć cech
   Grunt, nazwa rodzajowa, stan gruntu, wilgotność naturalna, barwa, zawartość CaCO3, badania makroskopowe
  • Rodzaj gruntu 2003
   rodzaj gruntu
  • Rodzaj gruntu 2007
   rodzaj gruntu
  • Stany gruntów spoistych
   stan gruntu spoistego, konsystencja płynna, konsystencja zwarta, konsystencja plastyczna, wałeczkowanie, konsystencja, wałeczek, zwarty, półzwarty, twardoplastyczny, miękkoplastyczny, mało spoiste, średnio spoiste, zwięzło spoiste, bardzo spoiste
  • Wilgotność
   Wilgotność, suchy, wilgotny, mało wilgotny, mokry, nawodniony
  • Barwa
   barwa
  • Zawartość CaCO3
   HCl, CaCO3, Zawartość CaCO3, Burzy, Reakcja gwałtowna

 • Uziarnienie
  • Frakcje
   frakcja, frakcja piaszczysta, frakcja kamienista, frakcja żwirowa, frakcja iłowa, frakcja pylasta, cząstki, ziarna, kamienie, frakcja ISO, nowa klasyfikacja, granice frakcji
  • Sitka czy areometr
   analiza sitowa, sitka, areometr, analiza sedymentacyjna, analiza pipetowa, analiza mikroagregatowa, analiza laserowa
  • Badanie sitkami
   sitka, krzywa przesiewu, krzywa uziarnienia, zawartość frakcji, procentowa zawartość, rodzaj gruntu, charakterystyka gruntu, wskaźnik różnoziarnistości, wskaźnik krzywizny
  • Prawo Stokesa
   prawo stokesa, prędkość opadania cząstek, lepkość wody, średnica zastępcza, analiza pipetowa, analiza mikroagregatowa, analiza laserowa, analiza areometryczna
  • Metody sedymentacyjne
   analiza areometryczna, areometr, analiza pipetowa, wzór Stokesa, krzywa uziarnienia, nurnik
  • Wykres uziarnienia
   krzywa uziarnienia, krzywa przesiewu, wskaźnik różnoziarnistości, wskaźnik krzywizny, określenie gruntu
  • Klucz wg pn
   żwir gliniasty, żwir, pospółka gliniasta, pospółka, piasek gruby, piasek średni, piasek drobny, piasek pylasty, pył piaszczysty, pył, otoczaki, rumosz gliniasty, rumosz, zwietrzelina gliniasta, zwietrzelina, piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina, glina pylasta, glina zwięzła piaszczysta, glina zwięzła, glina zwięzła pylasta, ił piaszczysty, ił, ił pylasty
  • Klucz wg iso
   żwir gliniasty, żwir, pospółka gliniasta, pospółka, piasek gruby, piasek średni, piasek drobny, piasek pylasty, pył piaszczysty, pył, otoczaki, rumosz gliniasty, rumosz, zwietrzelina gliniasta, zwietrzelina, piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina, glina pylasta, glina zwięzła piaszczysta, glina zwięzła, glina zwięzła pylasta, ił piaszczysty, ił, ił pylasty

 • Cechy fizyczne
  • 3-fazowy model gruntu
   masa gruntu, masa wody, masa szkieletu, objętość powietrza, objętość wody, objętość szkieletu, objętość porów, objętość gruntu, pory, szkielet gruntowy
  • 4-fazowe liczenie
   cechy fizyczne, wodno – drobiowy etap, poetycki etap, nabiałowy etap, wodno – filozoficzny etap
  • Schemat light
   gęstość objętościowa, wilgotność naturalna, gęstość właściwa szkieletu gruntowego, gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość, wskaźnik porowatości, stopień wilgotności gruntu, wilgotność całkowita, gęstość objętościowa gdy grunt zalega powyżej zwierciadła wody gruntowej, gęstość objętościowa gdy grunt zalega poniżej zwierciadła wody gruntowej, stan wilgotności
  • Schemat hardcore
   gęstość objętościowa, wilgotność naturalna, gęstość właściwa szkieletu gruntowego, gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość, wskaźnik porowatości, stopień wilgotności gruntu, wilgotność całkowita, gęstość objętościowa gdy grunt zalega powyżej zwierciadła wody gruntowej, gęstość objętościowa gdy grunt zalega poniżej zwierciadła wody gruntowej, stan wilgotności
  • Wiaderka
   zwierciadło, woda gruntowa, woda kapilarna, gęstość objętościowa, ciężar gruntu

Coś tu kapie
 • Wodoprzepuszczalność
  • Definicje
   filtracja, współczynnik filtracji, współczynnik wodoprzepuszczalności, wskaźnik filtracji, wskaźnik wodoprzepuszczalności, wodoprzepuszczalność, aparat o zmiennym naporze, ITBZW K2, Hazen, Kruger, Selechein
  • Aparat
   aparat o zmiennym naporze, wodoprzepuszczalność, grunty spoiste
  • ITB-ZW-K2
   wodoprzepuszczalność , ITBZW K2
  • Badanie K10
   badanie k10, wodoprzepuszczalność, ITBZW K2, filtracja, współczynnik, wskaźnik, spadek hydrauliczny, przepływ wody, grunty niespoiste
  • Alfabetyczny spis
   alfabetyczny spis jak zapamiętać nazwę ITBZW K2
  • Jak zapamiętać
   ITBZW K2

 • Kapilarność
  bierna i czynna
W tym gruncie jest moc
 • Ściśliwość
  • Definicje
   ściśliwość, cecha mechaniczna, edometr, moduł ściśliwości, moduł ściśliwości pierwotnej, moduł ściśliwości wtórnej, moduł ściśliwości odprężenia, konsolidacja, moduł odkształcenia, krzywa odprężenia, ściśliwość pierwotna, ściśliwość wtórna
  • Moduł jest duży?
   grunty słabe, grunty dobre, mały moduł, duży moduł, ściśliwość, osiadania małe, osiadania duże
  • Ściśliwość a konsolidacja
   ściśliwość, konsolidacja
  • Operat
   operat, ściśliwość
  • Moduł a odkształcenia
   ściśliwość, moduł odkształcenia, presjometr Menarda, świder talerzowy, płyta sztywna, sonda statyczna

 • Ścinanie
  • Definicje
   wytrzymałość na ścinanie, naprężenia normalne, płaszczyzna ścinania, spójność, kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, spójność pozorna
  • Wzór Coulomba
   Coulomb, wzór Coulomba, wytrzymałość na ścinanie, naprężenia normalne, płaszczyzna ścinania, spójność, kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, spójność pozorna
  • Idea badania
   aparat skrzynkowy, badanie ścinania, płaszczyzna ścinania, aparat bezpośredniego ścinania
  • Wykresy
   metoda B, wytrzymałość na ścinanie, wykresy, stopień plastyczności, stopień zagęszczenia, spójność, kohezja
  • Aparat skrzynkowy
   aparat skrzynkowy, aparat bezpośredniego ścinania
  • Operat do niego
   tabelka, aparat skrzynkowy, aparat bezpośredniego ścinania
  • Aparat 3-osiowy
   aparat trójosiowego ściskania, koło Mohra, wytrzymałość na ścinanie, trójosiówka, grunty spoiste

 • Naprężenia pierwotne
  • Różne warianty
   naprężenia pierwotne, naprężenia w podłożu, parametr obliczeniowy, parametr charakterystyczny, ciśnienie spływowe, zwierciadło wody gruntowej, współczynnik materiałowy
  • Ciśnienie spływowe
   ciśnienie spływowe, operat
  • Ciśnienie spływowe
   ciśnienie spływowe, operat

Tajniki Geotechniki, Tomasz Jeż, Geotechnika, Politechnika Poznańska